بازخوانی قاعده نفی سبیل با تاکید بر اندیشه های امام خمینی
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/12/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده: قاعده نفی سبیل که گاه با «العلو»، «الاستعلاء»و «الإسلام یعلو و لا یعلى علیه» نیز از آن تعبیر می شود از قواعد مهم فقهى است که در نگاه مشهور فقیهان مستند به آیات قرآن، اخبار مستفیض و اجماع است. فقها در موارد بسیاری این قاعده را مبناى استنباط احکام فرعیه قرار داده‌اند. براساس مفاد این قاعده هر عملى که سبب شود دشمنان دین و یا غیر مسلمان راهى براى سلطه و ولایت بر مسلمان یا مسلمانان پیدا کنند حرام است. به مقتضاى این قاعده هر عقد و پیمان و هر معامله و ایقاع و قراردادى اگر موجب علو و عزت و شرف کافر بر مسلم بشود منفى است و اعتبار حقوقى ندارد. قاعده نفی سبیل موضوع تحقیق و پژوهش درمقاله پیش رو است. نویسنده در این مقاله به بحث از مفهوم و مفاد قاعده نفی سبیل،موقعیت فقهی و مستندات آن در آینه آراء فقهی و اصولی و اندیشه های سیاسی و اجتماعی مرحوم حضرت امام خمینی (ره) پرداخته و در نهایت برخی از فروع فقهی مبتنی بر این قاعده را تطبق و تحلیل می کند.