نقش دین در مردانه یازنانه کردن تاریخ
53 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
... جنسیت هم از متغییرهای است که تاریخ درست یا غلط تابع آن است؛ توضیح آنکه تاریخ از نظر اینکه در ساختن آن، تنها مرد دخالت داشته باشد، یا مرد و زن با یکدیگر دخالت داشته باشند، سه گونه می تواند باشد. یک تاریخ، تاریخ مردانه است، یعنی تاریخی که به دست جنس مذکر بطور مستقیم ساخته شده است و جنس مؤنث هیچ نقشی در آن ندارد. و دیگری تاریخ زنانه و سومی تاریخ مردانه – زنانه یا زنانه – مردانه. ولی متاسفانه ...